wiadomosc
2022-02-19

Prosta spółka akcyjna – czym różni się od spółki z o.o. i spółki akcyjnej?

men

Albert Knych

W swojej praktyce zawodowej koncentruję się na obszarach doradztwa transakcyjnego oraz korporacyjnego. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz instytucji finansowych.

prosta-spolka-akcyjna-czym-rozni-sie-od-spolki-z-o-o-i-spolki-akcyjnej

Struktura majątkowa

Prosta spółka akcyjna

Odejście od kapitału zakładowego spółki na rzecz kapitału akcyjnego, wprowadzenie minimalnego kapitału akcyjnego na poziomie 1 zł,

W spółce funkcjonują akcje, które wpływają na wysokość kapitału akcyjnego (akcje objęte za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadające zdolność aportową) oraz takie, które nie wpływają na wysokość kapitału akcyjnego (tzw. akcje „beznominałowe”),

Akcje beznominałowe mogą być obejmowane za wkład niemający zdolności aportowej (np. w zamian za prace lub usługę),

Zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie wymaga zmiany umowy spółki,

Majątek stanowiący pokrycie kapitału akcyjnego może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz inny wypłaty tytułem korporacyjnym,

Termin na wniesienie wkładów wynosi 3 lata od rejestracji spółki,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółce funkcjonuje minimalny kapitał zakładowy na poziomie 5.000 zł ,

w spółce można objąć udziały jednie za wkład pieniężny lub wkład niepieniężny posiadający zdolność aportową – nie można objąć udziałów w zamian za pracę usługę,

W spółce nie funkcjonują udziały „beznominałowe”

Co do zasady, zmiana kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki,

Kapitał zakładowy nie może zostać zwrócony wspólnikom (poza wycofaniem środków w związku z obniżeniem kapitału zakładowego),

Wszystkie wkłady muszą zostać wniesienie przed rejestracją spółki (za wyjątkiem spółki zarejestrowanej przez s24),

Spółka akcyjna

W spółce funkcjonuje minimalny kapitał zakładowy na poziomie 100.000 zł,

W spółce można objąć akcje jednie za wkład pieniężny lub wkład niepieniężny posiadający zdolność aportową – nie można objąć akcji w zamian za pracę usługę,

W spółce nie funkcjonują akcje „beznominałowe”

Co do zasady, zmiana kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki,

Kapitał zakładowy nie może zostać zwrócony wspólnikom (poza wycofaniem środków w związku z obniżeniem kapitału zakładowego),

Przed rejestracją spółki zawsze muszą zostać wniesione wkłady w wysokości co najmniej 25.000 zł. W przypadku wniesienie wkładów niepieniężnych (pond minimalne 25.000 zł) muszą zostać wniesione w terminie 1 roku od dnia rejestracji spółki. Brak ustawowego terminu co do wkładów pieniężnych.

Organizacja praw udziałowych

Prosta spółka akcyjna

Zbycie akcji nie wymaga zachowania formy szczególnej, umowa zbycia akcji ma mieć formę dokumentową (można zbyć akcję poprzez wymianę umowy przez wiadomość e-mail),

Akcjonariusz (jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej) przed pokryciem objętych akcji może wykonywać wszystkie uprawnienia wynikające z ich posiadania,

Brak jest ograniczeń w uprzywilejowaniu akcji. Istnieją również akcje założycielskie oraz nieme.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zbycie udziału wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym – konieczna jest wizyta u notariusza,

Nie dotyczy (udziały muszą być pokryte przed rejestracją spółki),

Istnieje ograniczenie co do uprawnień wynikających z udziałów (i) na jeden udział uprzywilejowany z prawa głosu nie mogą przypadać więcej niż 3 głosy (ii) na jeden dział udział uprzywilejowany z prawa do dywidendy przypada max. 150% prawa do dywidendy udziału nieuprzywilejowanego. Nie można wprowadzić udziałów niemych i założycielskich.

Spółka akcyjna

Zbycie akcji nie wymaga zachowania formy szczególnej, umowa zbycia akcji ma mieć formę dokumentową (można zbyć akcję poprzez wymianę umowy przez wiadomość e-mail),

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, niepokrycie akcji w pełni ogranicza prawo głosu oraz dywidendę. Dodatkowo akcje obejmowane za aport nie mogą być zbyte do momentu ich pełnego pokrycia,

Istnieje ograniczenie co do uprawnień wynikających z akcji (i) na jedną akcje uprzywilejowaną z prawa głosu nie mogą przypadać więcej niż 2 głosy (ii) na jedną akcję uprzywilejowaną z prawa do dywidendy przypada max. 150% prawa do dywidendy akcji nieuprzywilejowanych. Można wprowadzić akcje nieme, jednakże nie ma akcji założycielskich.

Organy spółki oraz jej funkcjonowanie

Prosta spółka akcyjna

W umowie spółki można określić, czy będzie funkcjonował zarząd (obligatoryjnie) i rada nadzorcza (fakultatywnie) czy zostanie powołana rada dyrektorów, która łączy funkcje zarządcze z nadzorem,

Walne zgromadzenie akcjonariuszy, może (przy zapewnieniu odpowiednich wymogów wskazanych w ustawie) odbyć się poza granicami Polski,

Brak obowiązku protokołowania Zgromadzenia przez notariusza,

Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta tylko wtedy, kiedy przekroczy progi wskazane w ustawie o rachunkowości,

Akcjonariusz w przypadku rażącego naruszenia przez spółkę lub innych akcjonariuszy jego praw, będzie mógł wystąpić do sądu o wykupienie jego akcji przez spółkę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółce musi funkcjonować zarząd, a rada nadzorcza jest obligatoryjna jedynie wtedy kiedy kapitał zakładowy przekracza 500.000 zł, a liczba wspólników przekracza 25,

Zgromadzenie wspólników musi odbyć się na terytorium Polski,

Brak obowiązku protokołowania Zgromadzenia przez notariusza,

Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta tylko wtedy, kiedy przekroczy progi wskazane w ustawie o rachunkowości,

Ustawa nie przyznaje wspólnikowi prawa do pozwania spółki żądania by ta odkupiła jego udziały,

Spółka akcyjna

W spółce funkcjonuje obligatoryjnie zarząd i rada nadzorcza,

Walne zgromadzenie akcjonariuszy musi odbyć się na terytorium Polski,

Obowiązek protokołowania Zgromadzenia przez notariusza,

Sprawozdanie finansowe zawsze podlega badaniu przez biegłego rewidenta

Ustawa nie przyznaje akcjonariuszowi prawa do pozwania spółki i żądania by ta odkupiła jego akcje

men

Albert Knych

W swojej praktyce zawodowej koncentruję się na obszarach doradztwa transakcyjnego oraz korporacyjnego. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz instytucji finansowych.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc