wiadomosc
2022-06-03

Opodatkowanie spółki z o.o. i jej wspólników

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

opodatkowanie-spolki-z-o-o-i-jej-wspolnikow

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Wspólnicy spółki płacą podatek od wypłacanych im dywidend, czyli wypłacanego im zysku wypracowanego przez spółkę oraz innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji może wystąpić tzw. podwójne opodatkowanie dochodów osiąganych przez wspólników. 

Co jednak istotne niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie relacji spółka – wspólnik. Trzeba pamiętać o tym, że ta sama osoba (np. wspólnik) w spółce z o.o. może pełnić również inne funkcje, co za tym idzie otrzymywać wynagrodzenie za wspomniane, które z kolei będzie kosztem spółki obniżającym jej czysty zysk. W takim wypadku o ile wspólnik nie może liczyć na dywidendę, o tyle jeżeli wykonywał na rzecz spółki inne prace, w ten sposób uzyska od niej wynagrodzenie. 

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi: 

  1. 19% – podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych;
  2. 9% – podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych) – stawka ma zastosowanie jeżeli przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł – tj. 9 031 000 zł – należy podkreślić, że po przekształceniu JDG w sp. z o.o. przedsiębiorca może dopiero skorzystać ze stawki 9% po upływie roku w którym wpisano spółkę przekształconą przekształcenia i kolejnego roku po przekształceniu.
  3. 19% – od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP
  4. 19% – od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP

Podatek płacony przez wspólników (PIT) od wypłacanych im dywidend wynosi 19%. Za pobranie podatku PIT odpowiada spółka z o.o. – wspólnicy otrzymują więc wypłatę w kwocie netto (pomniejszoną o podatek). 

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc