wiadomosc
2022-05-25

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakub-B

Jakub Błaszkowski

Wspieramy naszych Klientów w codziennym prowadzeniu ich biznesu. Wierzymy, że traktowanie Klienta w sposób uczciwy i z należytym szacunkiem, to najwyższa wartość jaką możemy się kierować. Biorąc pod uwagę tę filozofię, nie jest zaskoczeniem, że większość naszych nowych Klientów dołączyła do nas z polecenia obecnych.

odpowiedzialnosc-za-zobowiazania-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia

Istotną cechą odróżniającą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od JDG jest to, że za zobowiązania spółki z o.o. nie odpowiadają jej wspólnicy. Za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem odpowiada spółka, a w określonych przypadkach również członkowie zarządu. 

Odpowiedzialność wspólników spółki sprowadza się do możliwości utraty zysku z prowadzonego biznesu czy ewentualnie innych świadczeń spełnionych na rzecz spółki, których spółka nie będzie mogła im zwrócić (np. pożyczki, dopłaty). 

Za zobowiązania spółki mogą odpowiadać solidarnie członkowie zarządu, lecz tylko w sytuacji niewypłacalności spółki tj., gdy egzekucja przeciwko sp. z o.o. okaże się bezskuteczna. Należy jednak podkreślić, że członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że: 

  1. we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub
  2. wszczął postępowanie układowe lub
  3. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo
  4. gdy pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel sp. z o.o. nie poniósł żadnej szkody.

Ziszczenie się przesłanek opisanych w lit a-d całkowicie zwalnia członków zarządu spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością z osobistej odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania wobec wierzycieli.  

Natomiast w przypadku zawinionego niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania układowego, członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości poniesionej przez wierzycieli szkody. Wysokość szkody stanowi kwotę jaką uzyskałby wierzyciel w wyniku prawidłowo wszczętego postępowania upadłościowego przez zarząd. Jest to tzw. odpowiedzialność odszkodowawcza. 

W odróżnieniu od odszkodowawczej odpowiedzialności członków zarządu, przedsiębiorca jednoosobowy odpowiada na zasadzie gwarancji tj. całym swoim majątkiem niezależnie od sytuacji. Jest to odpowiedzialność dużo surowsza i nieograniczona.  

Należy również pamiętać, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w razie przekształcenia w spółkę z o.o. odpowiada solidarnie ze spółką z o.o., za zobowiązania przekształconego przedsiębiorcy, przez okres 3 lat począwszy od dnia przekształcenia. 

Przykład z życia

Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawrze umowę z osobą trzecią i nie wywiąże się z niej (np. nie zapłaci 100.000 zł za wykonanie tej umowy), a następnie przekształci swoją jednoosobową działalność gospodarczą, w spółkę z o.o., to przez okres 3 lat od dnia wpisu spółki do KRS odpowiada solidarnie ze spółką, całym swoim majątkiem, za zobowiązanie w postaci obowiązku zapłaty w/w kwoty w wysokości 100.000 zł. Przez odpowiedzialność solidarną należy rozumieć, że każdy ze współdłużników odpowiada za cały dług, a wierzyciel może dochodzić całości lub części długu od wszystkich dłużników łącznie, od jednego z nich, albo od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub niektórych współdłużników zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. W przypadku gdy spółka będzie liczyła 3 wspólników i każdy z nich będzie członkiem zarządu, a następnie członkowie ci ponieśliby odpowiedzialność za zobowiązania spółki, to wierzyciel ma prawo wyegzekwować od jednego z nich całość długu. Członek zarządu od którego wyegzekwowano całość długu ma roszczenie regresowe („zwrotne”) do pozostałych członków zarządu.

Jakub-B

Jakub Błaszkowski

Wspieramy naszych Klientów w codziennym prowadzeniu ich biznesu. Wierzymy, że traktowanie Klienta w sposób uczciwy i z należytym szacunkiem, to najwyższa wartość jaką możemy się kierować. Biorąc pod uwagę tę filozofię, nie jest zaskoczeniem, że większość naszych nowych Klientów dołączyła do nas z polecenia obecnych.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc