wiadomosc
Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

nieuczciwa-konkurencja-w-biznesie

Walka z nieuczciwą konkurencją to nasz stały cel. Informacje o podszywaniu się pod marki i oszustwach docierają do nas kilka razy w miesiącu.

Czym są czyny nieuczciwej konkurencji? 

W myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy bądź klienta. Ustawa jako czyny nieuczciwej konkurencji wymienia m.in.:  

 • wprowadzanie w błąd przez niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorstwa,  
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,  
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,  
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,  
 • naśladownictwo produktów,  
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,  
 • utrudnianie dostępu do rynku,  
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,  
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,  
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.  

Ta obszerna definicja wyczerpuje praktycznie w sposób kompletny możliwe działania zagrażające uczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym. Katalog podmiotów do których zastosowanie będą miały zapisy ustawy jest wyjątkowo szeroki ponieważ dotyczy wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich formy prawnej czy profilu prowadzonej działalności.  

Niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorstwa

Niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorstwa to czyn nieuczciwej konkurencji polegający na posługiwaniu się nazwą, skrótem literowym, logotypem, hasłem reklamowym czy też innym symbolem mogącym służyć wyróżnianiu działalności gospodarczej w znaczeniu przedmiotowym, które to oznaczenie było wcześniej używane zgodnie z prawem przez innego przedsiębiorcę. Oznacza to, że przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazują stosowania nazw analogicznych do tych obecnie używanych. Dodatkowo zakaz ten może mieć zastosowanie do nazw dość zbliżonych językowo lub fonetycznie, mimo iż nie są one identyczne z nazwami dotychczas używanymi. Powyższe może mieć zastosowanie nie tylko do określeń słownych ale również logotypów i ich wyglądu, który nie powinien wprowadzać w błąd, a co za tym idzie przypominać logotypów innych istniejących już marek. W przypadku oznaczeń nazwiskiem, które wcześniej było używane przez inne przedsiębiorstwo, należy dołożyć wszelkich starań mających na celu oznaczenie przedsiębiorstwa w taki sposób aby je spersonalizować. W przypadku stosowania przez konkurencję  oznaczeń przedsiębiorstw mogących wprowadzać klientów w błąd, powołując się na zapis ustawy, możliwym jest uzyskanie przed sądem orzeczenia nakazującego przedsiębiorcy łamiącemu przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podjęcie stosownych kroków mających na celu zapobieżenie możliwym pomyłkom, polegającym przede wszystkim na zmianie oznaczenia lub posługiwaniu się nim w określony sposób pozwalający odróżnić jego przedsiębiorstwo od innych już istniejących. 

Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług

Czynem nieuczciwej konkurencji jest oznaczanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia. Podobnie do czynu nieuczciwej konkurencji kwalifikowane jest działanie polegające na niewłaściwym lub oszukańczym oznaczeniu wykorzystywanym w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach. Zapis dotyczący zakazu stosowania fałszywych oznaczeń geograficznych będzie miał również zastosowanie w przypadku wykorzystywania nazwy regionu lub miejscowości, które korzystają z ochrony prawnej. Zastosowanie ochrony regionu pochodzenia dotyczy również sytuacji kiedy w nazwie dodane zostanie określenie „rodzaj”, „typ”, „metoda” lub inne im równoznaczne.  

Poza wprowadzającym w błąd oznaczeniem, za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się również takie oznaczenie towarów lub usług, które nie będzie odpowiadało rzeczywistej ilości, jakości składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub informacji dotyczących ryzyka związanego z używaniem towaru lub korzystaniem z usługi. Należy pamiętać, że informacje o których mowa powyżej, muszą znajdować się na produkcie lub na jego opakowaniu w języku polskim. Jedyną możliwością wyłączająca zmieszczenie takowych informacji w przypadku opakowań, jest niemożność jego zastosowania ze względów technicznych.  

W tym miejscu podkreślić należy, że obowiązek związany z właściwym oznaczeniem towaru spoczywa zawsze na podmiocie, który wprowadza towar lub usługę na rynek polski. 

Naśladownictwo produktów

Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na kopiowaniu jego zewnętrznej postaci w taki sposób, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Dotyczy to zarówno samego produktu jak i jego opakowania. W takim przypadku mimo, że nazwa przedsiębiorstwa i logotyp mogą być inne niż przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za produkt, wprowadzanie produktu o identycznych cechach zewnętrznych lub opakowania produktu o analogicznych właściwościach może być postrzegane w myśl przepisów ustawy jako czyn nieuczciwej konkurencji. Nie wypełnia znamion czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie wspomnianych cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co ostatecznie może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. 

Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie

Kolejnym działaniem noszącym znamiona czynu nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo jego przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, to w szczególności: 

 • Informacje o osobach kierujących przedsiębiorstwem; 
 • wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach; 
 • stosowanych cenach; 
 • sytuacji gospodarczej lub prawnej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, do czynów nieuczciwej konkurencji można doprowadzić przez niewłaściwe określenie swojego przedsiębiorstwa w reklamie bądź ofercie skierowanej do swoich klientów np. po przez nie prowadzenie przypisywanej sobie działalności (produkcja zamiast dystrybucji), czy też brak oznaczenia formy prawnej prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność, spółka jawna, spółka z o.o.). Podobny charakter może mieć  zapewnianie o najkorzystniejszej cenie lub wskazywanie cen mniej korzystnych wśród konkurencji. Przez rozpowszechnianie wiadomości nieprawdziwych ustawodawca rozumie również: 

 • posługiwanie się nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami,  
 • stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników,  
 • nieprawdziwymi atestami,  
 • nierzetelnymi wynikami badań, oraz nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.

Utrudnianie dostępu do rynku

Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Ustawodawca jako działania tego typu wskazuje w szczególności na: 

 • sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców; 
 • nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców; 
 • rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów; 
 • pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży; 
 • działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy. Działalność ta polegać może na ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy, stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym,  oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym. 

Czyny nieuczciwej konkurencji dotyczące utrudniania dostępu do rynku zostały skodyfikowane w dużej mierze z myślą o ochronie małych przedsiębiorców w relacjach z udziałem największych siedzi sprzedaży detalicznej, sklepów wielkopowierzchniowych oraz dyskontów, o czym mowa wprost w ust 3 i 4 art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ulega jednak wątpliwości, że z utrudnianiem dostępu do rynku możemy mieć również do czynienia w relacjach zachodzących między sklepami internetowymi dlatego uregulowania o których mowa w ustawie mogą mieć również zastosowanie do wspomnianych.  

Biorąc pod uwagę specyfikę niektórych branż lub sytuacje wyjątkowe, ustawodawca przewidział przesłanki, które wyłączają działania przedsiębiorców z zakresu czynu niedozwolonego. Nie zawsze więc oferowanie produktów po niższych cenach będzie jednoznaczne z działaniem bezprawnym. W myśl przepisów nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, jeżeli jest dokonywana w ramach: 

 • wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc; 
 • wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości; 
 • likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej – nie dłużej niż rok. 

Nieuczciwa lub zakazana reklama

Prawodawca w bardzo skrupulatny sposób określił czyny nieuczciwej konkurencji z jakimi można mieć do czynienia podczas stosowania reklamy. W ustawie mowa m.in. o: 

 • reklamie sprzecznej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiającej godności człowieka; 
 • reklamie wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, przy czym przy ocenie dotyczącej wprowadzania w błąd koniecznym jest uwzględnienie wszystkich elementów reklamy mówiącej m.in. o ilości, jakości, składnikach, sposobie wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także wymaganego zachowania klienta; 
 • reklamie odwołującej się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci; 
 • wypowiedziach, które zachęcają do nabywania towarów lub usług, sprawiając przy tym wrażenie neutralnej informacji; 
 • reklamie, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji. 

W dość precyzyjny sposób została również uregulowana kwestia reklamy porównawczej, co z perspektywy biznesu internetowego i funkcjonowania chociażby porównywarek cen może odgrywać szczególne znaczenie. W myśl przepisów ustawy reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Ponieważ określenie „dobre obyczaje” może być interpretowane w różny sposób, ustawodawca precyzuje, że reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki: 

nie jest reklamą wprowadzającą w błąd; 

 • w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu; 
 • w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena; 
 • nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi; 
 • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta; 
 • w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem; 
 • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych; 
 • nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym. 

Dodatkowo reklama porównawcza związana z ofertą specjalną dotyczącą np. promocji, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie powinna wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały.

Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym

Czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może ograniczać konkurencji, poprzez nakłanianie do dokonywania zakupów wyłącznie od niego w zamian za udzielanie specjalnych premii. Wyłączeniem w tym przypadku są premie i usługi, które stanowią towary lub usługi o niewielkiej wartości lub próbki towaru, a także wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie przepisów o grach hazardowych, lub konkursach, których wynik nie zależy od przypadku. 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, a więc takiej która polega na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie. W tym przypadku ustawodawca również dokonał wyłączenia i tak nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizowanie systemu sprzedaży, jeśli spełnione zostaną określone warunki, tj.: 

 • korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług; 
 • osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu za co najmniej 90 % ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży. 
Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc