wiadomosc
2022-06-23

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

Konrad-C

Konrad Cioczek

Specjalizuję się w prawie nowych technologii, prawie e-commerce, ochronie własności intelektualnej oraz prawie podatkowym.

znak_towarowy

W 2016 roku zaszły spore zmiany w procedurze rejestracji znaków towarowych, które ułatwiły i przyspieszyły procedurę uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Procedura ta określana jest mianem systemu sprzeciwowego.

https://admin.ensiskancelaria.com/uploads/certified_7dd8afebaa.png

Zanim rozpoczniemy procedurę, warto zweryfikować, czy dany znak towarowy może w ogóle uzyskać prawo ochronne. Podstawową ale nie jedyną kwestią jest tu konieczność spełnienia dwóch kryteriów tj.:  

  • znak towarowy musi nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa, 
  • znak towarowy musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.   

Z uwagi na złożoność tego problemu rozsądnym jest zlecenie tych czynności specjaliście, który nie tylko zbada możliwość uzyskania prawa ochronnego, ale i prawidłowo wypełni wniosek, wskaże klasy towarów i usług, których znak dotyczy, oraz pouczy o dalszych czynnościach, opłatach, itp. 

Spełnienie warunków formalnych ma bardzo duże znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Patentowy RP. Warto zdawać sobie sprawę, że nie każdy znak towarowy może uzyskać ochronę prawną — ochrony nie uzyska znak, który nie spełnia wymogów do zakwalifikowania go jako znak towarowy, czy też taki, który już wcześniej został zarejestrowany dla danej klasy towarów i usług. Jeżeli więc te czynności zbagatelizujemy, to może się okazać, że po prostu wyrzucimy pieniądze w błoto — w przypadku odmowy udzielenia prawa ochronnego, opłaty nie są zwracane. 

Jeśli nie ma przeciwwskazań do zastrzeżenia znaku towarowego, należy wypełnić odpowiedni formularz (dostępny online), podając m.in.: dane zgłaszającego, dokładny opis znaku, wskazanie klas towarów i usług, których dotyczy, itd. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za zgłoszenie, która zależy od kilku zmiennych (m.in. od ilości liczby klas czy od formy znaku).  

W momencie pisania niniejszego tekstu opłaty kształtują się następująco: 

  • zgłoszenie w jednej klasie online — 400 zł; 
  • zgłoszenie w jednej klasie w formie tradycyjnej — 450 zł;
  • każda kolejna klasa — 120 zł.

Po otrzymaniu wniosku Urząd Patentowy w pierwszej kolejności bada, czy wniosek nie zawiera błędów formalnoprawnych, i — jeżeli takowych nie ma — ujawnia zgłoszenie w zewnętrznej bazie znaków towarowych Urzędu. Następnie Urząd sprawdza, czy nie istnieją bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Jeżeli Urząd stwierdzi istnienie takich przesłanek, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości lub części żądanego zakresu ochrony. Jeśli natomiast takich przesłanek nie ma, informacja o dokonanym zgłoszeniu zostaje opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.  

Od tego momentu rozpoczyna się bieg 3-trzymiesięcznego, nieprzywracalnego terminu, w trakcie którego osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli taki sprzeciw nie zostanie wniesiony, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, a zgłaszający zobowiązany jest wnieść opłatę za pierwszy okres ochronny (10 lat) w wysokości 400 zł + 90 zł za ogłoszenie w Biuletynie. Cała procedura trwa około ok. 6 sześciu miesięcy. 

Konrad-C

Konrad Cioczek

Specjalizuję się w prawie nowych technologii, prawie e-commerce, ochronie własności intelektualnej oraz prawie podatkowym.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc