wiadomosc

Ochrona sygnalistów

Pomagamy wdrożyć procedury wewnętrzne dotyczące ochrony sygnalistów (tzw. whistleblowing). Oferujemy kompleksowe wsparcie w powyższym zakresie, a w ramach świadczonych usług zapewniamy m.in.:

Wdrożenie procedur zgłoszeń wewnętrznych

Przepisy dotyczące ochrony sygnalistów nakładają na podmioty prawne obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej, która będzie określać zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony osoby zgłaszającej te naruszenia. Przygotujemy pełną procedurę dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia, obejmującą: 

regulamin zgłoszeń wewnętrznych,

wytyczne co do stosowania procedury oraz

wymagane wzory dokumentów i klauzul informacyjnych. 

Prowadzenie szkoleń

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników. W ramach szkolenia zapoznajemy pracowników z regulacjami dotyczącymi ochrony sygnalistów, a po przygotowaniu do stosowania wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości, również z praktycznego zastosowania wspomnianych procedur.

Pełnienie roli punktu kontaktowego

W ramach procedury wewnętrznej podmioty prawne zobowiązane są do wyznaczenia niezależnej jednostki, która będzie odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz kontakt z sygnalistą. Działając jako zewnętrzny punkt kontaktowy zapewniamy sprawny kontakt z sygnalistą, prowadzimy rejestr zgłoszeń, realizujemy obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o ochronie osób  zgłaszających naruszenia oraz RODO, a także pomagamy prowadzić działania w zgodzie z ustaloną procedurą wewnętrzną.