wiadomosc

Reprezentacja przez organami administracji publicznej

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej w tym Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Marszałkami Województw. 

Zapewniamy całkowitą reprezentację lub wsparcie w nowym albo toczącym się postępowaniu bez ujawniania naszego zaangażowania. 

Monitorujemy toczące się postępowania dbając o dochowanie terminów, a także przestrzeganie przez organy administracji publicznej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Odpowiadamy na wezwania, odwołujemy się od wydanych decyzji. Pomagamy w pozytywnym zakończeniu postępowania administracyjnego, a w razie potrzeby występujemy w imieniu naszych Klientów do sądów administracyjnych w tym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a także do Najwyższego Sądu Administracyjnego (NSA).