wiadomosc
Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

przeksztalcenie-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia

Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić swoje przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. O ile przekształcenie może nastąpić tylko w spółkę jednoosobową, o tyle nic nie stoi to na przeszkodzie, by bezpośrednio po przekształceniu, do spółki dołączył kolejny wspólnik, czy to przez zakup udziałów w spółce przekształconej, czy przez jej dokapitalizowanie, zwiększając tym samym kapitał zakładowy spółki. W praktyce takie „powiększenie” grona wspólników może następować praktycznie w tym samym czasie, co samo przekształcenie. Wspólnik spółki jednoosobowej traktowany jest pod względem składkowym tak jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, z tego względu większość przedsiębiorców obawia się przekształceń lub też jeżeli się na nie decydują, to planuje wprowadzić do firmy kolejnego, czasami mniejszościowego wspólnika. W tym miejscu warto podkreślić, że przyjmowanie mniejszościowych udziałowców do spółki nie powinno nosić znamion pozornych, a więc należy unikać sytuacji, w których to nasz wspólnik będzie miał jedynie np. 1 – 5 % udziałów. W takim wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zarzucać, że jest to fikcyjny podział, który ma na celu uniknięcie odprowadzania składek przez wspólnika spółki jednoosobowej. Rozsądną wartością jest udział przynajmniej 10 – 20% udziałów.

https://admin.ensiskancelaria.com/uploads/jdg_w_zoo_1_906a2d786c.jpg

Jedną z najistotniejszych kwestii w związku z przekształceniem jest fakt, że w ramach tego procesu dochodzi do sukcesji wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy, co w praktyce oznacza, że zezwolenia, koncesje oraz ulgi (z wyłączeniem ulg określonych w przepisach prawa podatkowego) mogą dotyczyć również spółki powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie wolno jednak zapominać o tym, że przedsiębiorstwo przekształcane w spółkę nie będzie w absolutnie każdej sytuacji traktowane jako ten sam podmiot. W wyniku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę powstaje zupełnie nowy podmiot, z nowym numerem NIP, który niejako przejmuje dotychczasowe przedsiębiorstwo prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.  

W praktyce zmiana ta nie może mieć jednak niekorzystnego wpływu na ciągłość prowadzonej działalności, a więc mimo tej zmiany utrzymane powinny zostać linie kredytowe, leasingi czy inne zobowiązania. Oczywiście zalecanym jest aby przed faktycznym przeprowadzeniem przekształcenia, uzyskać od kredytodawców i leasingodawców odpowiednie gwarancje, potwierdzenie utrzymania dotychczasowych zobowiązań oraz ich warunków. Na konsekwencje po przekształceniu powinni zwrócić również uwagę osoby, które w dotychczasowej działalności korzystali z dofinansowań np. ze środków unijnych  

Dodatkowo zmienia się zakres odpowiedzialności, gdyż dotychczasowa odpowiedzialność z całego majątku przedsiębiorcy staje się w chwili przekształcenia odpowiedzialnością charakterystyczną dla spółki kapitałowej – majątek spółki, z którego spółka będzie odpowiadać w stosunku do wierzycieli, staje się odrębnym bytem od dotychczasowego majątku przedsiębiorcy. 

Etapy procesu przekształcenia

1. PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Jest to element obligatoryjny dla rozpoczęcia procesu przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.  

Plan przekształcenia wymaga szczególnej formy – aktu notarialnego. W jego treści należy wskazać: 

 1. Oznaczenie przedsiębiorcy i jego danych rejestrowych z CEiDG,
 2. Oznaczenie przyszłej spółki, w którą ma zostać przekształcona działalność gospodarcza (należy wskazać firmę spółki),
 3. Oznaczenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Plan stanowi podstawę procedury przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Zgodnie Kodeksem spółek handlowych plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Dodatkowo należy do tego dokumentu dodać określenie rodzaju spółki, w którą nastąpi przekształcenie działalności gospodarczej, wskazanie wartości i liczby udziałów lub akcji w spółce przekształcanej. 

Obligatoryjnymi elementami planu przekształcenia są załączniki. Wśród nich musza się znaleźć: 

 1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
 2. projekt aktu założycielskiego/statutu spółki,
 3. wycena składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego,
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Plan przekształcenia musi zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegły rewident zostanie wyznaczony przez sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy, którego dotyczy procedura przekształceniowa. Biegły rewident zobowiązany jest sporządzić opinię i przedstawić ją sądowi oraz przedsiębiorcy w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. Warunkiem przekształcenia naturalnie jest pozytywna opinia biegłego rewidenta. 

Każdorazowo stworzenie planu przekształcenia będzie wymagało współpracy z księgowością. Szczególnie ważne jest, aby możliwe było określenie wartości składników majątku przedsiębiorstwa. 

https://admin.ensiskancelaria.com/uploads/jdg_w_zoo_2_7ffae029ac.jpg

2. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY

Oświadczenie powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego i powinno zawierać: 

 1. typ spółki, w jaki zostanie przekształcona jednoosobowa działalność gospodarcza,
 2. wysokość kapitału zakładowego przyszłej spółki,
 3. zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 4. nazwiska i imiona przyszłych członków zarządu spółki.

Po pozytywnej opinii biegłego rewidenta oświadczenie to należy złożyć do sądu wraz ze zgłoszeniem spółki do KRS. 

3. PODPISANIE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ALBO STATUTU SPÓŁKI

Z chwilą podpisania aktu założycielskiego spółki powstaje spółka w organizacji. W tym momencie należy powołać członków organów spółki – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy powołać członka zarządu spółki. 

W wypadku spółki akcyjnej konieczne będzie powołanie członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 

W związku z  tym, że całość postępowania wymaga sporządzenia dokumentów w formie aktów notarialnych, niemożliwym jest przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową w uproszczony sposób, w oparciu o system S24. 

https://admin.ensiskancelaria.com/uploads/jdg_w_zoo_3_676e124d91.jpg

4. ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kolejnym etapem przekształcenia spółki jest zgłoszenie powołanej spółki do sądu rejestrowego. Z chwilą dokonania przez sąd rejestracji spółki procedura przekształcenia dobiega końca. 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych sąd rozpoznaje wniosek o zgłoszenie spółki do KRS w terminie 7 dni od daty jego wpływu. Gdy wniosek okaże się w pełni kompletny i poprawny, sąd niezwłocznie dokona wpisu spółki do rejestru. 

Od momentu zawarcia aktu założycielskiego spółki, do czasu dokonania wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców, spółka ma status spółki w organizacji. Spółka w organizacji, zgodnie z art. 11 Kodeksu Spółek Handlowych ma prawo we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. 

5. POZOSTAŁE FORMALNOŚCI

Spółka zarejestrowana w KRS będzie miała naturalnie przypisany numer NIP. Dzięki temu możliwe będzie w prosty sposób wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP – 8, na formularzu aktywnym.  

Spółka w terminie 7 dni od daty wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązana jest zgłosić beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc