znak towarowy

Pięć powodów, dla których warto zastrzec znak towarowy

Znaki towarowe odgrywają bardzo istotną rolę w obrocie gospodarczym i są bez wątpienia jednym z najważniejszych składników niemajątkowych każdej firmy. Znakiem towarowym jest – najogólniej rzecz ujmując — każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie w obrocie towarów jednego przedsiębiorcy od drugiego oraz jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na ten znak (np.: nazwa, logo/logotyp, symbol, hasło, dźwięk, forma przestrzenna itp.). Cechą charakterystyczną znaku towarowego, bez której uzyskiwanie prawa ochronnego jest pozbawione sensu, jest jego komercyjność. 

SPIS TREŚCI:

dlaczego Wato zastrzec znak towarowy

W tym wpisie przedstawię pięć najważniejszych powodów, dla których w mojej opinii, warto zastrzec znak towarowy:

Ochrona z mocy prawa.

Poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze i w określonym czasie. Innymi słowy, zastrzegając znak towarowy, otrzymujemy w zamian wyłączne prawo do posługiwania się nim w celach komercyjnych, dzięki czemu chronimy to, na co pracujemy. Temat ten jest szczególnie istotny we wszelkiego rodzaju spółkach, gdzie w przypadku konfliktu pomiędzy wspólnikami, każdy z nich może sobie rościć prawa do marki. 

Ułatwione dochodzenie roszczeń oraz uzyskanie odszkodowania w przypadku naruszenia prawa ochronnego

Będąc uprawnionym z tytułu prawa ochronnego, możemy — w przypadku stwierdzenia naruszenia — żądać w szczególności: zaniechania dalszych naruszeń, naprawienia szkody czy wydania bezpodstawnie osiągniętych korzyści. Uprawniony dysponuje ponadto szeregiem możliwości prewencyjnych np. może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa, a powyższe roszczenia mogą się kumulować. 

Możliwość zbycia lub dziedziczenia prawa ochronnego

Prawo ochronne udzielane jest jednemu konkretnemu podmiotowi, aczkolwiek jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Uprawniony z prawa może więc bez przeszkód przekazać je innemu podmiotowi. Ma to szczególne znaczenie w firmach rodzinnych.  

Możliwość ustanowienia dochodu pasywnego

Rejestrować znaki towarowe można nie tylko na osobę prawną, ale także na osobę fizyczną. Co nam to daje? Otóż dzięki takiemu posunięciu można w łatwy sposób uzyskać dochód pasywny. Przykładowo możemy udzielić firmie licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Podobne korzyści możemy czerpać, budując biznes oparty na franczyzie. Mówiąc prościej: — „wynajmujemy” znak towarowy, otrzymując w zamian korzyści finansowe. Celowo używam słowa „wynająć”, żeby wskazać analogię do wynajmu spółce np. samochodu czy lokalu, ponieważ dzięki takim działaniom możemy optymalizować koszty np. w prowadzonej przez nas spółce kapitałowej.

Ochrona domeny internetowej oraz prestiż.

Rejestrując markę jako znak towarowy słowny, chronimy niejako „przy okazji” domeny internetowe, w których ten znak towarowy może się znaleźć. Dzięki temu możemy zablokować powstawanie konkurencyjnych domen zawierających w swojej nazwie zarejestrowany znak towarowy. Warto wspomnieć też o tym, że znak (R) często jest utożsamiany jest nie tyle z ochroną prawną znaku towarowego, co ile z jego oryginalnością, co w przypadku takich samych produktów może mieć decydujący wpływ na decyzję klienta. 

Konrad Cioczek 
Partner Zarządzający 
ENSIS Kancelaria Prawna  
Cioczek & Szajdziński Sp.j.

Call Now Button