Apelacja w sprawach związanych z klauzulami niedozwolonymi – jak odpowiedzieć?

Po fali pozwów, jaka przetoczyła się przez nasz kraj, głównie za sprawą masowego pozywania przez konsumentów „zrzeszonych” wokół Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Patronus, Pana Mecenasa Piotra Bezat czy Pani Mecenas Marii Nowakowskiej, pozwani przedsiębiorcy muszą poradzić sobie z kolejnym problemem – apelacje. 

W świecie e-przedsiębiorców nie ucichły jeszcze echa oburzenia po przetoczeniu się fali kilkudziesięciu tysięcy pozwów złożonych przez konsumentów działających z pomocą m.in. Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Patronus. Wielu przedsiębiorców – mimo, iż pozwy przeciwko nim składane były  drugiej połowie 2013 roku – dopiero dziś otrzymuje je z Sądu. Oznacza to, iż batalia przed Sądem oraz żmudne sporządzanie odpowiedzi dopiero przed nimi (przypominam, iż w przypadku spraw skierowanych przed SOKiK koniecznym jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pozwy, zainteresowanych zapraszam – link). Pozostali z pozywanych (np. w okresie wakacyjnym) właścicieli sklepów internetowych, pod koniec zeszłego roku otrzymali rozstrzygnięcia z Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przedmiotowych sprawach rozpoznanych przez SOKiK w ubiegłym roku, Sąd w zdecydowanej większości stanął po stronie pozwanych przedsiębiorców, m.in. rozpatrując kilka lub kilkanaście powództw w sprawie konkretnej klauzuli w ramach jednego postępowania. Co więcej, Sąd Okręgowy w Warszawie wydawał postanowienia, na podstawie których odrzucał pozwy dotyczące tych samych klauzul (z powództwa różnych konsumentów).

W związku z tym, iż od decyzji  Sądu w formie postanowienia służy zażalenie do właściwego Sądu II instancji, a więc do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, pełnomocnicy stron powodowych postanowili licznie skorzystać z powyższego prawa, czego efektem stały się kolejne (mimo, że mniej liczne) sprawy przed Sądem – tym razem Apelacyjnym.

Apelacja i co dalej?

Najistotniejszą różnicą w przypadku apelacji z punktu widzenia przedsiębiorcy w stosunku do postępowania przed Sądem I instancji jest krótki termin na złożenie odpowiedzi na zażalenie powoda. Trzeba pamiętać, że czas, w jakim możemy ustosunkować się do złożonego zażalenia to zaledwie 7 dni (w przeciwieństwie do 30 dni w postepowaniu w I instancji).

Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku udzielania odpowiedzi na zażalenie, trzeba jednak pamiętać, że brak odpowiedzi może mieć wpływ na ostateczny wynik sprawy. Osobiście odradzam podejmowanie ryzyka wynikającego z braku odpowiedzi na jakiekolwiek pisma procesowe, czy to w sprawach związanych ochroną konsumentów – które opierają się w doskonałej większości na polemice wynikającej z pism procesowych – czy w jakichkolwiek postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi.

Drugą ważną różnicą jest wymóg profesjonalnego zastępstwa procesowego świadczonego przez pełnomocnika – Radcę prawnego lub Adwokata. Nie jest to zalecenie, lecz obowiązek – udzielenie odpowiedzi samodzielnie (taka możliwość występowała w sprawach toczących się przed SOKiK) skutkować będzie jego odrzuceniem bez merytorycznego rozpatrzenia ze względu na błąd formalny.

Sama treść merytoryczna odpowiedzi uzależniona jest od treści zażalenia. Strony mogą korzystać z apelacji w stosunku do kwestii formalnych – mających na celu weryfikację przez Sąd II instancji poprawności przeprowadzonej procedury oraz sposobu jej zastosowania przez Sąd I instancji, a także w stosunku do samych kwestii merytorycznych – taki stan rzeczy dotyczy postępowania, w którym zapadł wyrok (rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy). Najważniejsze jest to, aby treść odpowiedzi na apelację zawierała kontrargumenty w stosunku do wszystkich zarzutów dotyczących sprawy, zgłaszanych w zażaleniu. Powoduje to, iż każda odpowiedź powinna być sporządzana indywidualnie dla każdego przypadku, po dokładnej analizie stanu faktycznego oraz prawnego, twierdzeń strony powodowej, a także samego postanowienia Sądu I instancji.

Jakub Szajdziński
Współwłaściciel
ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego
Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button